Gratis dating en online relatiebemiddeling
Gratis dating en online relatiebemiddeling
Gratis dating en online relatiebemiddeling

Sinds november 2006

leden
online100% Gratis dating

  Gebruikersnaam 
Wachtwoord 
Wachtwoord vergeten?

Met de huidige kredietcrisis in het vizier ben ik minder snel geneigd te betalen voor een datingsite?

Ja

Nee

Weet niet


Vorige enquêtesAlgemene voorwaarden RelatieKlik

Algemene voorwaarden

Opmerking vooraf
RelatieKlik.nl is voor de serieuze zoeker naar liefde volledig gratis te gebruiken. Dat is een garantie. Contact zoeken, mailen, chatten, knipogen, zoeken, gematcht worden mag onbeperkt en kost helemaal niets. Alleen voor extra (Premium-)diensten (bannervrij surfen bijvoorbeeld) vragen wij een vergoeding.
Onderstaande voorwaarden over betalingen gelden dus alleen voor extra diensten en niet voor het gratis lidmaatschap.

1. Algemeen
1.1 RelatieKlik.nl is eigendom van RelatieKlik en rust op een overeenkomst tussen de ingeschrevene (hierna 'lid' of 'jij') en RelatieKlik.
1.2 RelatieKlik.nl is ontworpen voor volwassenen om via internet een duurzame relatie met een ander RelatieKlik-lid te vinden. Door het doorlopen van de aanmeldprocedure ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Lees ze aandachtig door.

2. Inschrijvingsvereisten
2.1 Je moet 18 jaar of ouder zijn om je in te schrijven.

3. Gedragregels
3.1 Je mag RelatieKlik.nl niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of handelingen in strijd met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder valt: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; onrechtmatige verspreiding van vertrouwelijke informatie, racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk via RelatieKlik.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.
3.2 Wij tolereren niet dat je suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik gebruikt.
3.3. Je mag niet meer dan een profiel hebben.
3.4 Foto's van seksuele aard of foto's van andere mensen dan jijzelf worden niet getolereerd. Wij behouden ons het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen en/of profielen te weigeren of te verwijderen.
3.5 Als je lid wordt stem je ermee in dat je eerlijke en accurate informatie over jezelf verschaft. Als blijkt dat door jou verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behouden wij ons het recht voor je inschrijving te beëindigen en je verdere toegang tot de site te weigeren.
3.6 Jouw inschrijving bij RelatieKlik.nl mag alleen door jou persoonlijk gebruikt worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken en je mag je inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
3.7 Je mag RelatieKlik.nl op niet gebruiken voor het adverteren van diensten of producten.
3.8 Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via RelatieKlik.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor anderen.
3.9 Je mag geen junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulkverspreiding van email aan leden of voormalig leden distribueren.
3.10 Je zult je niet anders voordoen als een ander. Dat houdt ook in dat je je niet als een ander lid of een werknemer van RelatieKlik.nl zult voordoen.
3.18 Je verklaart het gebruik van RelatieKlik.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

4. Auteursrecht
4.1 Je stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren.
4.2 Je onthoudt je van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van RelatieKlik.nl 4.3 Je onthoudt je van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de software en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.
4.4 Het is je niet toegestaan derden gebruik van de software en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

5. Privacy
5.1 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor:

Matching-processen. Dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat een lid van RelatieKlik.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde persoonsgegevens (exclusief die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie (met uitzondering van het emailadres, (mobiel) telefoonnummer, adres en bepaalde privé-gegevens uit de test betreffende inkomen en seksualiteit) is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

Het bestuderen van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen of columns zijn het meest populair, enzovoort. Deze gegevens kunnen door ons beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt ons in staat RelatieKlik.nl steeds meer op de wensen van onze klantenkring aan te passen.

Commerciële nieuwsbrieven/ enquêtes. Om gratis te blijven kunnen we je (niet meer dan 2 x per maand) commerciële nieuwsbrieven of enquêtes onder je aandacht brengen, waarvan we vermoeden dat je belangstelling daar naar uitgaat op basis van het door jou opgegeven profiel. Je kunt ten allen tijde aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Wij zijn dan wettelijk verplicht dat na te volgen.

5.2 RelatieKlik.nl is zo opgezet, dat emailcontact makkelijk via de site verloopt. Je krijgt hiervoor een intern mail-account. We vragen je voorzichtig te zijn met de uitwisseling van privégegevens tijdens het chatten of mailen.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die je beschikbaar wordt gesteld door of via Relatieklik.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van ons, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wij garanderen niet de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie. Wij onderschrijven deze niet, nemen deze niet over en zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ons op de site is gezet of informatie die door ons aan jou is overgedragen.
6.3 Het gebruik van RelatieKlik.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Relatieklik.nl tegenvallen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
6.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die jou herkennen of enig ander uit het contact tussen Leden voortvloeiend ongemak.
6.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Wij raden je daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat je over jezelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die RelatieKlik.nl biedt.
6.6 Wij garanderen niet dat RelatieKlik.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ons jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.
6.7 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn.

7. Technisch falen van de website
7.1 Wij garanderen niet dat RelatiKklik.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. We spannen ons in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
7.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
7.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
7.4 Het is mogelijk dat andere leden, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via RelatieKlik.nl doorzenden en dat je daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

8. Restitutie
Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar:
8.1 Wanneer je het lidmaatschap opzegt;
8.2 Wanneer je een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van Relatieklik.nl niet gewenst is;
8.3 Wanneer Relatieklik.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is;

9. Onze rechten
9.1 Wij behouden ons het recht voor leden te weigeren.
9.2 Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.
9.3 De voorwaarden en omstandigheden van de overeenkomsten tussen jou en ons kunnen elk moment onderhevig zijn aan veranderingen en worden 24 uur nadat je hierover geïnformeerd bent van kracht.
9.4 Wij houden ons het recht voor om berichten en beeldmateriaal dat op het openbare gedeelte van de site wordt geplaatst, te bekijken en te lezen; en wij hebben het recht om materiaal te verwijderen dat in strijd is met wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze voorwaarden.

10. Beëindiging lidmaatschap
10.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. We hebben geen trucjes om het opzeggen van je lidmaatschap moeilijk te maken. Als je wilt opzeggen kan dat met één muisklik.
10.2 Wij zijn gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot RelatieKlik.nl te blokkeren, indien je één of meer van je verplichtingen jegens ons niet nakomt.

11. Prijs en betaling (alleen voor extra diensten)
11.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
11.2 Bij betaling middels eenmalige incasso machtig je RelatieKlik.nl om het verschuldigde bedrag per incasso af te laten schrijven je bank- of girorekening, tenzij schriftelijk dan wel elektronisch via de website of de email, anders overeengekomen.
11.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door jou te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat wij gerechtigd zijn door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
11.4 Wanneer je niet akkoord wenst te gaan met een door ons kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 12.3, ben je gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.
11.5 Alle facturen zullen door jou worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal je binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
11.6 Indien je de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal je, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien je na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

12. Slotbepalingen
Wanneer RelatieKlik.nl wordt overgenomen, fuseert of de exploitatie van haar ledenbestand zal overdragen aan een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen jou en ons bestaan over op deze andere rechtspersoon.


RelatieKlik is een volkomen gratis liefsdesportal en tevens 100% gratis datingsite. Je kunt gratis daten en veel leren over online dating. We geven je vele tips over online dating. Ook vertellen we op een eerlijke manier over de gevaren van dating via een website. Onze relatiepsycholoog staat garant voor informatie en kennis op het gebied van relatiebemiddeling. Omdat we een 100% gratis datingsite zijn kunnen we open en eerlijk zijn.